Nyhetsbrev Brf Ursvikshöjden

Nyhetsbrev för boende i Brf Ursvikshöjden

2014-10-21
 

Mycket har hänt under våren, sommaren och nu under hösten. Styrelsen i Brf Ursvikshöjden sammanträder varannan vecka och diskuterar/ undersöker/beslutar och arbetar med vad som händer i vår bostadsrätts-förening. För att ni ska få lite mer insyn sammanfattar vi härmed lite om det arbete som pågår och det som avslutats.
 

Föreningen har juridiskt ombud

Det som tagit mest tid och energi i anspråk är den kontakt som vi har försökt upprätthålla med Ikano. Vi anser att Ikano ej har tagit det ansvar som åligger dem alternativt att de lämnar över det på föreningen. Detta gäller framförallt felanmälningar som inte avhjälpts, sjunkande golv på markplan, återstående markarbeten samt punkter som ej blivit godkända i besiktningen. Styrelsen har kontaktat en jurist för att få hjälp med att hantera kontakten, avtalen och de utestående punkter vi har mot Ikano.


Ny förvaltare

Det pågår i skrivande stund en upphandling av en ny teknisk förvaltare då avtalet med Ikano är uppsagt per 31 mars 2015. Offerter har begärts in från ett flertal förvaltningar och dessa kommer att granskas av styrelsen och ett nytt avtal ska upphandlas.

 
Restaurangen är i gång

Vad gäller restaurangen godkändes ej första besiktningen utan en ombesiktning krävdes. Ombesiktningen godkändes och Mateos är nu i full gång.


Gångtrafik på gården

Ett större projekt har påbörjats för att utreda hur vi ska hantera all den gångtrafik som sker i vårt område. Detta innefattar bland annat all gångtrafik på uppfarten till övre parkeringsdäck. Det finns en stor oro att någon kan bli skadad då detta endast är en bilväg. Många personer som inte bor i vår Brf genar över nedre gården, med eller utan cykel och barn/ungdomar klättrar över staket och upp på förrådstak.

 
Avstämning av fjärrvärmeförbrukning

Det företag som handhar vår vatten- och värmedebitering, Minol, har sammanställt förbrukningen för Brf samt varje enskild lägenhet. Anledningen till att detta har dragit ut väldigt mycket på tiden är att systemet från början ej visade rätt siffror. Detta har åtgärdats och dubbelkontrollerats och allt stämmer nu. Vår ekonomiska förvaltare, Frubo, kommer att under hösten skicka ut debitering för detta.

 
Ny hyresgäst i lilla lokalen

Ikano har sagt upp sitt avtal för den lilla hörnlokalen på Marieborgsgatan från och med den 1 april 2015. Detta innebär att styrelsen nu utreder lokalens framtida uthyrning. Uthyrning kommer att annonseras ibland annat ”Mitt i Sundyberg”. Även mäklare har kontaktats.

 
Inglasning av balkong

Några medlemmar i föreningen har ställt frågor om eventuell inglasning av balkong. Styrelsen har ej haft tid och möjlighet att ta ställning i denna fråga, men återkommer så fort möjlighet ges.


Fel sopor kostar pengar för föreningen

Vad gäller soprummen används dessa tyvärr till annat avfall än hushållsavfall, matavfall, tidningar och glas. Vi ber er att inte kasta kartonger, grovsopor eller liknande i soprummen. Det finns ingen som hämtar detta avfall OM VI INTE BETALAR FÖR DET. Vidare får föreningen även betala för sopor som är felsorterade. Styrelsen utreder för tillfället om vi ska upprätta ännu ett avtal för ytterligare sortering. Detta belastar förstås föreningens ekonomi vilket kan leda till höjda månadsavgifter. Pizzakartonger, papp, plast och så vidare kan enkelt återvinnas på andra sidan vägen vid aktivitetsparken.


Inget får finnas i trapphuset

Anmärkningar har inkommit angående cyklar, barnvagnar samt annat material som parkeras eller lämnas i trapphusen. Detta måste åtgärdas då det blockerar utrymningsvägar samt är en brandrisk. Vid besiktning anmärks det på detta och Brf får betala böter.  


Trångt i cykelförråden
 
Då det råder brist på cykelparkeringar ber vi de som parkerar sin moped i cykelförråden att istället använda cykelförråden utanför Marieborgsgatan 6 då det finns mer plats där. Dessutom har mopeder enklare att använda bilvägen till övre däck.


Olja fönster och dörr

De balkongdörrar och fönster som finns i lägenheterna behöver oljas en till två gånger per år. Detta är något som alla inte har fått information om. Se bild hur detta ska göras för att undvika gnissel, trög öppning/stängning av dörrar och fönster.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter