Nyheter

7 maj 2024 Inför årsstämma

Årsstämma 2024

Senaste nyhetsbrev 

2013

Styrelsen för Brf Ursvikshöjden, Sundbybergs kommun kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma tisdagen den 26 november 2013, kl 18.00 i Älvkvarnsskolan på Marieborgsgatan 12.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
8) Val av valberedning
9) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
10) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
11) Avslutning


Välkomna!
STYRELSEN

Läs hela inlägget »

Mobilanpassad hemsida

Hej, brf Ursvikshöjden har nu fått en mobilanpassad hemsida. Nu kan du smidigare klicka dig runt på din smartphone. All information sedan tidigare ligger kvar. Numera hittar du även all information om bostadsrättsföreningen samlat på en och samma sida.

Läs hela inlägget »

Vi vill härmed informera om att ordinarie föreningsstämma för Brf Ursvikshöjden
kommer att arrangeras torsdagen den 27 juni 2013, klockan 18.00. Lokal meddelas senare.

Kallelse med föredragningslista, årsredovisning mm kommer i sinom tid och i vederbörlig
ordning att distribueras till samtliga medlemmar.

Vi vill i detta sammanhang erinra om att i enlighet med stadgarna skall medlem som önskar få
ett ärende behandlat vid stämma, skriftligen lämna sin begäran hos styrelsen i så god tid att
ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Eventuella motioner skall därför vara Lars-Göran Ek tillhanda senast den 10 juni 2013.

Lars-Göran Ek,
Ikano Bostad
Box 1304
172 26 SUNDBYBERG

alt e-post: lars-goran.ek@ikano.se

Om du känner dig osäker på hur du skall skriva en motion kan du rådfråga någon i styrelsen. Det är bl a viktigt att en motion har en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Det är nämligen denna som sedan kommer att användas för att i kallelsen informera om förslaget. En bra motion skall också, förutom en övertygande motivering, avslutas med ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. Sedan skall det naturligtvis framgå av motionen vem som framför förslaget.


STYRELSEN
Lars-Göran Ek
Sekr.

PS: Här hittar du våra trivselregler

Läs hela inlägget »

Du har kanske hört att IKEA nu genomför den största produktförändringen på 20 år. Kökssystemet FAKTUM byts ut mot METOD och det påverkar även lådinredning som besticklådor, lådavdelare med mera. Ditt kök tillhör FAKTUM och därför vill vi bara göra dig uppmärksam på IKEAs planer.

Om du vill komplettera ditt kök, passa på nu. Den 2 juni 2013 kommer alla FAKTUM produkter att plockas bort från varuhusen. Under två år har du fortfarande viss möjlighet att komplettera ditt kök via IKEAs kundtjänst.

 

Mer information hittar du på IKEAs hemsida. Det går även bra att kontakta IKEAs kundtjänst eller köksavdelningen på närmsta varuhus.Garantin på ditt kök gäller som vanligt

 

/ Styrelsen

.

Läs hela inlägget »