Kallelse till extra stämma

Styrelsen för Brf Ursvikshöjden, Sundbybergs kommun kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma tisdagen den 26 november 2013, kl 18.00 i Älvkvarnsskolan på Marieborgsgatan 12.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
8) Val av valberedning
9) Redovisning av slutlig anskaffningskostnad
10) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
11) Avslutning


Välkomna!
STYRELSEN

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter